Meny

Ord på språkliga uttryck

En samling av ord som beskriver språkliga fenomen och funktioner.

Termer och förklaringar

akronym - initialförkortning där ett ord bildas av begynnelsebokstäverna i flera ord, till exempel NATO (North Atlantic Treaty Organization).
akrostikon - en dikt där begynnelsebokstäverna i diktraderna bildar ett ord eller en fras.
anagram - ett anagram är ett ord eller en fras som är en omkastning av ett annat ord eller en fras.
antonym - ett motsatsord, till exempel är värme och kyla antonymer.
homograf - ord som stavas likadant fast uttalas olika, exempel är banan och kort. Jämför homofon och homonym.
homofon - ord som uttalas likadant fast har olika betydelser, exempel på homofoner är gärna/hjärna och håv/hov. Jämför homonym och polysemi.
homonym - ord som stavas likadant fast har olika betydelser, exempel på homonymer är får (ett djur eller tillåtelse att) och plan (en plan yta eller en flygmaskin). Jämför homofon och polysemi.
hyperbol - överdrivet uttryck, till exempel "ett hav av rosor".
kognat - ord med gemensam etymologi.
litotes - skenbar underdrift, till exempel "det ser inte så tokigt ut".
metafor - ett bildligt uttryck (metaforer behöver inte vara språkliga).
oxymoron - uttryck med två motsatser sammanförda, till exempel "en talande tystnad".
palindrom - kallas ord eller fraser som blir detsamma om det eller dem läses bakifrån, till exempel Dallas/sallad.
perifras - omskrivning av ett ord, till exempel "lämna jordelivet för att dö".
polysemi - ord som har flera betydelser, till exempel blad (på växt el. i bok) och bär (frukt el. något som håller uppe något). Jämför homograf.
synonym - ett ord som har samma eller i stort sett betydelse som ett annat ord, exempel på synonymer är blöt/våt och snabbt/fort.